Kategoria: Zarządzanie

Prace z dziedziny Zarządzanie. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Analiza kompetencji menadżerów w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.

Przez administrator

Wstep ………2 Rozdzial I Podstawy zarzadzania zasobami ludzkimi 1.1. Geneza i wybrane ujecia definicyjne ………4 1.2. Istota i cele procesu zarzadzania zasobami ludzkimi ………13 1.3. Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi………. 14 1.4. Modele zarzadzania zasobami ludzkimi………. 18 Rozdzial II Kompetencje menedzera 2.1. Sylwetka menedzera ………22 2.2. Istota kompetencji ………25 2.3. Kompetencje…

Motywowanie pracowników firmy

Przez administrator

Wstep ……….5 Rozdzial 1 Motywowanie pracowników jako obiekt badan 1.1. Cechy motywacji……….. 7 1.2. Metody i techniki motywowania a potrzeby pracowników……….. 11 1.3. Cykl rozwoju innowacyjnych metod motywowania……….. 19 Rozdzial 2 Narodowe style zarzadzania. 2.1. Kultura narodowa jako obiekt badan w zarzadzaniu……….. 26 2.2. Kultura organizacji jako potencjalny nosnik kultury…

Zarzadzanie ryzykiem w lancuchu dostaw w firmie transportowej PKP

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Specyfika zarzadzania lancuchem dostaw 1.1 Definicja i cechy lancucha dostaw 1.2 Funkcje i cele lancucha dostaw 1.3 Rodzaje lancuchów dostaw 1.4 Zarzadzanie lancuchem dostaw Rozdzial 2 Istota ryzyka w lancuchu dostaw 2.1. Definicja i kategorie ryzyka 2.2. Rodzaje ryzyka w lancuchu dostaw 2.3. Identyfikacja barier w zarzadzaniu…

Zarzadzanie zasobami ludzkimi w Urzedzie XYZ

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Istota zarzadzania zasobami ludzkimi 1.1. Definicja i geneza zarzadzania zasobami ludzkimi 1.2. Funkcje i cele zarzadzania zasobami ludzkimi 1.3. Techniki i narzedzia zarzadzania zasobami ludzkimi 1.4. Wspólczesne trudnosci w zarzadzaniu zasobami ludzkimi Rozdział 2 Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w Urzędzie powiatu sierpeckiego 2.1. Przedstawienie Urzedu powiatu sierpeckiego 2.2.…

Projekt metody do diagnozy stanu zarzadzania jakoscia w firmie z branzy energetycznej.

Przez administrator

Wstep……….6 Rozdzial I Znaczenie jakosci i zarzadzania jakoscia systemów produkcyjnych 1.1 Definicje jakosci ……….7 1.2 Rozwój koncepcji zwiazanych z jakoscia………. 8 1.3 Normy ISO serii 9000……….. 10 1.4 Strategie TQM ……….13 1.5 Metody diagnozy stanu zarzadzania jakoscia w firmie……….. 16 1.5.1 Audyty………. 16 1.5.2 Polska Nagroda Jakosci………. 17 1.5.3 Nagroda…

Rentownosc jako kategoria oddzialujaca na efektywnosc zarzadzania

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial 1 Efektywność zarzadzania w przedsiębiorstwie 1.1. Tradycyjne podejście do zarzadzania przedsiebiorstwem……….. 5 1.2. Współczesne koncepcje zarzadzania ………..11 1.3. Sprawozdawczość finansowa jako zródlo informacji o rentowności przedsiebiorstwa……….. 15 Rozdzial 2 Rentownosc w rachunkowosci finansowej 1.4. Pojecie, istota i metody pomiaru efektywnosci ………..20 1.5. Rentownosc – pojecie i odmiany……….. 24v 1.6.…

System dystrybucji i jego usprawnienie na przykładzie przedsiębiorstwa ABC

Przez administrator

Streszczenie ……….3 Wstęp ……….4 Rozdział 1 Dystrybucja i jej rola w logistyce przedsiębiorstwa 1.1. Pojęcie dystrybucji ……….6 1.2. Funkcje dystrybucji w przedsiębiorstwie ……….8 1.3. Istota kanałów dystrybucyjnych oraz ich klasyfikacja………. 11 1.4. Centra dystrybucji i centra logistyczne jako podmioty kanałów dystrybucji ……….16 1.5. Logistyczna obsługa klienta………. 17 1.6. Dystrybucja fizyczna…

Funkcjonowanie zarządu powiatu

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Zagadnienia ogólne……….. 9 1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 10 1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego……….. 12 1.3. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce……….. 13 1.4. Samorząd powiatowy i jego rola w systemie administracji publicznej. 15 1.5. Organy powiatu……….. 17 Rozdział II Źródła prawa. 2.1. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia…

Szkolenia pracowników na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Szkolenia pracowników. Zagadnienia wstępne………5 1.1. Ogólna charakterystyka szkoleń………5 1.2. Znaczenie szkolenia pracowników………11 Rozdział II Planowanie, realizacja i ocena szkoleń pracowniczych………19 2.1. Analiza potrzeb w zakresie szkoleń ………21 2.2. Metody i formy szkoleń………23 2.3. Ocena szkoleń ………28 Rozdział III Szkolenia w XYZ 30 3.1. Doskonalenie kwalifikacji pracowników ………30…

System motywacji pracowników

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Motywacja i motywowanie 1.1. Pojęcie motywacji i motywowania ……….4 1.2. Rodzaje i modele motywacji………. 8 1.3. Motywacyjne znaczenie nagród i kar ……….11 Rozdział 2 Teorie motywacji 2.1. Teoria treści ……….14 2.2. Teoria procesu ……….26 2.3. Teorie wzmocnienia ……….30 Rozdział 3 Motywacja i efektywność pracy 3.1. Pojęcie systemu…

Projekt zarządzania wprowadzeniem produktów przedsiębiorstwa XYZ na nowy rynek

Przez administrator

Spis treści / plan pracy: 1. Inicjowanie projektu 2. Definiowanie projektu 3. Organizowanie zespołu projektowego 4. Określanie struktury projektu 5. Planowanie przebiegu projektu 6. Planowanie zasobów projektu 7. Organizowanie wykonawstwa projektu 8. Kontrola przygotowania i wykonawstwa projektu 9. Koordynacja przygotowania i wykonawstwa projektu 10. Zamknięcie projektu

Rola menadżera w zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp…….5 Rozdział I Proces zarządzania organizacjią 1.1. Istota i cechy procesu zarządzania……. 6 1.2. Funkcje zarządzania……. 8 1.3. Rozwój zasad i teorii zarządzania …….12 Rozdział II Kierowanie w organizacji 2.1. Menedżer – pojęcie i rodzaje……. 17 2.2. Kompetencje kierownicze……. 20 2.3. Style kierowania pracownikami……. 22 Rozdział III Charakterystyka współczesnego menedżera…

Zarządzanie systemem emerytalnym w Polsce

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Historia systemu emerytalnego w Polsce 1.1. Systemy emerytalne w Polsce przed 1999 rokiem ………6 1.2. Reforma emerytalna z 1999 roku ………10 1.3. Zmiany w polskim systemie emerytalnym po 2008 roku ………13 Rozdział II Charakterystyka III filaru emerytalnego 2.1. Funkcjonowanie III filaru emerytalnego ………17 2.2. Specyfikacja form uczestnictwa…

Wpływ zarządzania systemem społecznej odpowiedzialności biznesu na kreowanie wizerunku Banku PKO BP S.A.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 1.1 Definicja wizerunku i jego funkcje……… 7 1.2 Wartość wizerunku oraz czynniki ją kreujące……… 11 1.3 Rodzaje wizerunku……… 13 1.4 Elementy wizerunku ………16 1.5 Instrumenty kreowania wizerunku firmy……… 17 1.6 Proces kształtowania wizerunku firmy……… 20 Rozdział II Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na postrzeganie wizerunku…

Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego. 1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7 1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9 1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12 1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania.       2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne……….20 2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena…

Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego. 1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7 1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9 1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12 1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania. 2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne……….20 2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena…

System motywowania pracowników w procesie zarządzania personelem

Przez administrator

Wstęp………… 6 Rozdział I System motywacyjny w procesie zarządzania personelem w ujęciu teoretycznym. 1.1. Motywacja i motywowanie ………… 9 1.2. Wybrane teorie motywacji………… 12 1.3. Modele motywacji ………… 22 1.4. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach………… 27 Rozdział II Czynniki motywujące do pracy. 2.1. Formy i metody motywowania pracowników………… 36 2.2. Płaca…

Szkolenia w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw……….. 9 1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw……….. 13 1.3. Strategia rozwoju……….. 18 1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku……….. 26 1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie……….. 36 Rozdział II Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń 2.1.…

Znaczenie szkoleń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp………. 6 Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 9 1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw………. 13 1.3. Strategia rozwoju………. 18 1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku………. 26 1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 36 Rozdział II Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń       2.1.…

Rozwój zawodowy pracowników

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podstawowe zagadnienia rozwoju w aspekcie teoretycznym 1.1. Definicja rozwoju 1.2. Mechanizmy i efekty rozwoju 1.3. Podstawowe założenia i czynniki rozwoju organizacji 1.4. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju 1.5. Rozwój osobisty a rozwój zawodowy Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań 2.2. Problemy i hipotezy…

Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32 2.3…

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie 1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3 1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6 Rozdział II Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji 1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10 1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12 1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16 1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17 Rozdział…

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32 2.3…

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota adaptacji nowego pracownika 1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej 1.2. Pojęcie adaptacji 1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie 1.4. Analiza potrzeb kadrowych 1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników Rozdział 2 Opis i analiza badań własnych       2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku 2.1.1.Przedmiot działalności…

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi, ustalenia terminologiczne       1.1. Celzarządzania zasobami ludzkimi 1.2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 1.3. Polityka personalna Rozdział 2 Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi       2.1. Teorie zarządzania zasobami ludzkimi 2.2. Organizacja procesu zatrudnienia 2.3. Rekrutacja i selekcja personelu 2.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 2.5. Motywowanie pracowników Rozdział 3 Zarządzanie…