Kategoria: Administracja

Prace z dziedziny administracja. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Istota i charakter podstawowego podziału terytorialnego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Geneza podstawowego podziału terytorialnego w okresie II Rzeczypospolitej. Rozdział II. Przesłanki kształtujące podstawowy podział terytorialny państwa. 2. 1. ustrojowo-polityczna 2. 2. ekonomiczna 2. 3. racjonalizacji działania i postępu technicznego 2. 4. demograficzna 2. 5. narodowościowa 2. 6. urbanizacyjna czyli ośrodków ciążenia ludności 2. 7. komunikacyjna 2. 8.…

Procedury celne

Przez administrator

Rozdział I  Cło – charakterystyka ogólna 3 1.1. Geneza i rozwój ceł. 3 1.2. Pojęcie cła. 18 1.3. Klasyfikacja ceł. 21 Rozdział II Regulacje ceł w prawie polskim 25 2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce. 25 2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 29 2.3. Unia celna. 30 2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa. 32 2.5. Polskie regulacje prawne zmierzające do…

Realizacja procedury uproszczonej

Przez administrator

Wstęp 3 I. Cło – charakterystyka ogólna 5 1.1. Rozwój ceł 5 1.2. Pojęcie cła  7 1.3. Klasyfikacja ceł 10 II. Harmonizacja prawa polskiego i unijnego 14 2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 14 2.2. Unifikacja polskiego prawa celnego z prawem Wspólnoty Europejskiej  18 III. Procedura uproszczona 25 3.1. Formy…

Zadania wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych

Przez administrator

WSTĘP 5 Rozdział 1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie. 8 1.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 8 1.2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 15 1.3. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 16 1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. 17 1.5. Ustawa…

Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział 1. Prawne podstawy funkcjonowania agencji celnych 5 1.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 5 1.2. Ewolucja agencji celnych 22 1.3. Formy prowadzenia agencji celnej 28 Rozdział 2. Działalność agencji celnej 33 2.1. Kaucja gwarancyjna 33 2.2. Wpis na listę agentów celnych 37 2.3. Agencja celna jako bezpośredni i pośredni przedstawiciel osoby reprezentowanej 41 2.4. Zakres działania…

Audyt wewnętrzny w Komendzie Stołecznej Policji

Przez administrator

WSTĘP ROZDZIAŁ I. Podstawy prawne oraz standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora Finansów publicznych ROZDZIAŁ II. Audyt wewnętrzny – ujęcie teoretyczne 2.1 Określenie definicji audytu wewnętrznego 2.2 Podstawowe rodzaje audytów 2.3 Podmiotowy oraz przedmiotowy zakres audytu 2.4 Podstawowe obowiązki i zadania audytora wewnętrznego 2.5 Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyka w…

Zasady funkcjonowania województwa jako jednostki samorządu terytorialnego

Przez administrator

Wstęp 2 ROZDZIAŁ I. Pozycja prawna samorządu terytorialnego 3 1. Pojęcie, istota i funkcje samorządu terytorialnego 3 2. Podstawowe uregulowania prawne samorządu terytorialnego. 8 3. Istota i pojęcie województwa 12 ROZDZIAŁ II. Organy samorządu województwa 18 1. Sejmik województwa 18 2. Zarząd województwa 20 ROZDZIAŁ III. Zarządzanie strategiczne i strategia rozwoju jako zadanie samorządu terytorialnego 23 1. Zmiany w…

Zarządzanie kadrami w administracji

Przez administrator

Wstęp    2 Rozdział. I. Ustrój administracji samorządowej w Polsce – historia rozwoju    4 1.    Istota i geneza samorządu    4 2.    Kształtowanie się kadr w Polsce Niepodległej i PRL-u    7 3.    Kadry samorządu terytorialnego po 1989 roku    15 Rozdział II. Jakość kadr w administracji    21 1. Definicja  ‚Jakości kadr’    21…

Zasady działalności i funkcjonowania związków zawodowych

Przez administrator

WSTĘP    2 ROZDZIAŁ I. Związki zawodowe – geneza powstania i regulacje prawne    4 1. Historia powstania związków zawodowych    4 2. Układy zbiorowe pracy i związki zawodowe w przedsiębiorstwie    10 3. Tworzenie związków zawodowych    15 4. Zakładowa organizacja związkowa – zakres działań    18 ROZDZIAŁ II. Historia i geneza powstania Związku Zawodowego…

Przetarg jako tryb zawierania umów

Przez administrator

Wstęp    3 Rozdział I.  Podstawowe zagadnienia związane z przetargiem    5 1.1. Pojęcie przetargu    5 1.2. Rodzaje przetargu    12 1.3. Ekonomiczny aspekt przetargu    22 Rozdział II. Charakter prawny poszczególnych etapów przetargu    25 2.1. Ogłoszenie przetargu    25 2.1.1. Czas i miejsce przetargu    25 2.1.2. Przedmiot i treść ogłoszenia    31 2.2. Składanie ofert…

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Przez administrator

WSTĘP    2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU    3 1.1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi    3 1.2. Cele    7 1.3. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi    11 ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ    22 2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach administracji publicznej    22 2.2. Proces…

Organizacje użytku publicznego

Przez administrator

WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA 5 1. Istota organizacji pożytku publicznego 5 1.1. Instytucje publiczne jako organizacje niekomercyjne 6 1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje niekomercyjne 13 2. Finansowanie działalności instytucji publicznych 17 3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych 21 4. Marketing fundacji 23 ROZDZIAŁ II. MARKETING…

Organy administracji celnej

Przez administrator

Wprowadzenie 3 Rozdział I. Organy celne przed akcesją Polski do UE 17 1. Administracja celna III RP 17 2. Reforma administracji celnej w 2002 r. 20 3. Zadania związane z członkostwem w Unii Europejskiej 28 Rozdział II. Ustrój organów celnych 36 1. Podstawy prawne działania organów administracji celnej 36 2.…

Referendum w Polsce

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej – podstawowe pojęcia 5 1. Tradycje demokratyczne, istota demokracji bezpośredniej. 5 2. Przedmiot referendum. 11 3. Zasięg referendum. 16 4. Rodzaje referendów 19 5. Określanie wyników referendum – ważność referendum i jego weryfikacja. 22 6. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje…

Charakterystyka spółki akcyjnej na podstawie KGHM S.A.

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Typy organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej 4 1. Działalność gospodarcza 4 2. Podmiot gospodarczy i jego cechy 11 3. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych 20 3.1. Przedsiębiorstwo jednoosobowe 20 3.2. Spółki 22 3.3. Korporacje 24 4. Formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 25 Rozdział II. Typologia…

Status i rola radnego

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział 1. Radny jako członek samorządu terytorialnego 4 1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego 4 1.2. Radny w polskiej tradycji 9 1.3. Wybory samorządowe i charakter mandatu przedstawicielskiego 12 Rozdział 2. Prawa i obowiązki radnego 17 2.1. Ochrona prawna radnego 17 2.2. Dostęp radnego do informacji o działaniach organów gminy…

System kontroli w obrocie towarami

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział 1. Międzynarodowy system kontroli obrotu towarowego 4 1.1. Międzynarodowe organizacje w handlu światowym – ich przesłanki powstania i rozwoju 4 1.2. Międzynarodowe organizacje i porozumienia nieproliferacyjne 13 1.3. Regulacje kontroli obrotu w UE 22 Rozdział 2. Krajowy system kontroli obrotu towarowego 34 2.1. Polskie podstawy prawne kontroli…

Prawno-ustrojowa pozycja starosty w powiecie

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Miejsce starosty w strukturze administracji publicznej 5 1.1. Zagadnienia ogólne dotyczące organów samorządu terytorialnego 5 1.2. Struktura administracji publicznej 7 1.3. Powiatowa administracja zespolona 10 Rozdział II. Geneza urzędu starosty 14 2.1. Stanowisko starosty na przestrzeni lat 14 2.2. Pozycja starosty w urzędach dawnej Polski 19…

Jakość kadr w administracji jako czynnik kształtujący strukturę władzy organizacyjnej

Przez administrator

WSTĘP Rozdział I. WŁADZA ORGANIZACYJNA. 1.1. Definicje spotykane w literaturze przedmiotu 1.2. Kompetencje i rola zawodowa współczesnego menedżera 1.3. Style zarządzania i ich uwarunkowania Rozdział II. JAKOŚĆ KADR W ADMINISTRACJI. 1. Definicja „Jakości kadr” 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jak reguluje aspekt jakości kadr) 3. Służba cywilna – regulacje prawne 4.…

Egzekucja należności

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji 7 1. Organy egzekucyjne 7 2. Zasady prowadzenia egzekucji 14 3. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego 20 4. Zbieg egzekucji 23 5. Koszty egzekucyjne 23 Rozdział II. Egzekucja należności pieniężnych 30 1. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 32 2. Egzekucja…

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Geneza polskiej Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego 3 1. Istota Parlamentu Europejskiego 3 2. Projekt rządowy 5 3. Projekt poselski 6 4. Pierwsze i drugie czytanie projektu ordynacji i odesłanie do dalszych prac w komisji 8 5. Skierowanie projektu do Senatu i zmiany, jakie zaproponował Senat…

Organizacja i zadania Izby Skarbowej

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział 1. Geneza i rozwój administracji 3 1.1. Rozwój administracji na tle historycznym 3 1.2. Ustrój administracji skarbowej 12 Rozdział 2. Zadania Izby Skarbowej 22 2.1. Funkcja nadzoru 27 2.2. Orzecznictwo 29 2.3. Funkcja obsługi jednostki 32 Rozdział 3. Organizacja Izby Skarbowej w Warszawie 37 3.1. Struktura organizacyjna…

Senat druga izba polskiego parlamentu

Przez administrator

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. USTROJOWA POZYCJA SENATU 3 1. DWUIZBOWA STRUKTURA WŁADZY USTAWODAWCZEJ RP 3 2. SENAT ORGANEM PRZEDSTAWICIELSKIM 6 3. SENAT ,,IZBĄ REFLEKSJI” 7 ROZDZIAŁ II. WYBORY SENATU I STATUS SENATORÓW 8 1. ZASADY PRAWA WYBORCZEGO 8 2. ORGANIZACJA WYBORÓW I USTALANIE WYNIKÓW 16 3. OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE SENATORÓW…

Korzyści wynikające ze stosowania podpisu elektronicznego

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. TECHNOLOGIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO 4 1.1 Podstawowe funkcje 4 1.2 Elementy niezbędne do składania podpisu elektronicznego 6 1.2.1 Subskrybenci i strona ufająca: prawa i obowiązki 11 1.2.2 Zadania realizowane przez urzędy certyfikacji 12 1.3 Technologia podpisu elektronicznego 14 1.3.1 Oprogramowanie 15 1.3.2 Podpisywanie dokumentów elektronicznych 16 1.3.3…